ກົດໝາຍລາວ

ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ດາວໂຫຼດເປັນ PDF- ພາລາວ

ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 1. ກົດໝາຍອາຍາ - Law on Pennal 2005
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະນະອາຍາ - Law on Criminal Procedure 2004
 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄອຍະການປະຊາຊົນ - Law on General Porsucetor 2003
 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ - Law on People's Court 2003
 5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ - Law on Property 1990
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານ ການສືບທອດມູນມໍລະດົກ - Law on Inheritance 2008
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ - Law on Court Frees 2006
 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) - Law on Contract and Tort 2008
 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ - Law on Nationality 2004
 10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ - Law on Family 2008
 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ - Law on Civil Procedue 2004
 12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ວິສາຫະກິດ - Law on Accounting 2007
 13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ - Law on Insurance 1990
 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽບຄອບຄົວ - Law on Family Register 2009
 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານທະບຽນສານ - Law on Notary 2009
 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ - Law on National Assembly 2010
 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ - Law on Investment 2009
 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ - Law on Labour 2006
 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ - Law on Enterprice 2005
 20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ - Law on Customs 2005
 21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ - Law on State Budget 2006
 22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງ ວິສາຫະກິດ - Law on Bankruptcy 1994
 23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້ຳປະກັນ ການປະຕິບັດ ສັນຍາ - Law on Secured Transaction 2005
 24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ - Law on Government 2003
 25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ - Law on National Defence Obligation 1995
 26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ - Law on The Promotion Of Domestic Investment 2004
 27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ - Law on Tax 2005
 28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ - Law on Banking 1995
 29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ - Law on Foresty 2007
 30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ສັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນ້ຳ - Law on Water and Resourse 1996
 31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ - Law on Land 2003
 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ - Law on Electricity 2008
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ - Law on Transport 1997
 34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ບໍ່ແຮ່ (ແຮ່ທາດ) - Law on Mining 2008
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ - Law on Nation Assembly Election 2010
 36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ - Law on Agricultural 1998
 37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ - Law on Industry 1999
 38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ - Law on Environment Protection 1999
 39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ - Law on Urban Plan 1999
 40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ - Law on Public Raod 1999
 41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ການແພດ - Law on Medicine and Medical Produets 2000
 42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ - Law on Land Traffic 2000
 43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ - Law on Education 2007
 44. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ - Law on Hygien, Disease Pervention 2001
 45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ - Law on Telecommunication 2001
 46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ - Law on State Asset 2002
 47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ - Law on Local Administration 2003
 48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ - Law on Enforcement 2004
 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ - 49. Law on Foods 2004
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ - 50. Law on Postal 2004
 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວ - 51. Law on The Lao Prople's Defence Force 2004
 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງ ແມ່ຍິງ - 52. Law on Development And Protection Of Women 2004
 5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ - 53. Law on National Asembly Oversight 2004
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ - 54. Law on Civil Aviation 2005
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ - 55. Law on Resolution Of Economic Disputes 2010
 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ - Law on Corruption 2005
 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ - Law on Handing Petition 2005
 10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ - Law on National Heritage 2005
 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ - Law on Health Care 2005
 12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ - Law on Tourism 2005
 13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ - Law on Commercial Bank 2006
 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ - Law on Value Added Tax 2006
 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ - Law on The Protecttion Of The Rigths Of Children2006
 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບ - Law on Audit 2007
 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ - Law on Inspection 2007
 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນ - Law on Security Force 2007
 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ - Law on Narcotic 2007
 20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ - Law on IP 2007
 21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ - Law on Standard 2007
 22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ - Law on Wildlife 2007
 23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ ອັກຄີໄພ - Law on Fire Prevention 2007
 24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານລາວ - Law on Unions 2007
 25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ - Law on SPORTS 2007
 26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ - Law on Mass Media 2008
 27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ - Law on handicraft 2008
 28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ - Law on Veterinary 2008
 29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ - Law on Printing 2008
 30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ - Law on Vegetation Protection 2008
 31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ - Law on Lao Front For National Construction 2009
 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ - Law on Fishery Of 2009
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ - Law on Water Suspry 2009
 34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ - Law on Construction 2009
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ - Law on Young People Revolution 2009
 36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ - Law on Tobacco 2009
 37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ - Law on Investment Of Goverment 2009
 38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ - Law on HIV 2010
 39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ - Law on Statictics 2010
 40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ - Law on Consumer Protection 2010
 41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ - Law on Comment 2010
 42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ - Law on Library 21-12-2011
 43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ - Law on Attorny 21-12-2011
 44. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ - Lao on Promotion of small & Middle Business 21-12-2011
 45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງຜູ່ຮ້າຍຂ້າມແດນ - Law on Extradition 11-7-2012
 46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ - Law on Law 12-7-2012
 47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງດ້ານ ເອເລັກໂຕຣນິກ - Law on E-Transactions- 02.1.2013 _edit 31.1.2013_

ແຜນກໍ່ສ້າງກົດໝາຍ 2011 - 2015

plan law 2011-2015-LAO VERSION

ລັດຖະບັນຍັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 1. ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ - 2007
 2. ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ - 2002-01, 2002-2, 2008
 3. ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ - 2003
 4. ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ - 2002
 5. ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມໃຊ້ນ້ຳມັນ - 2001
 6. ວ່າດ້ວຍການອານຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ - ພາສາລາວ
 7. ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ - 2003
 8. ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ - 2006
 9. ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ - 1997, 2000
 1. ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ - 1997, 2000
 2. ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ອັດຕາອາກອນ ຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່ ຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ - 1998
 3. ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊຶ້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ - 1996
 4. ວ່າດ້ວຍການສ້າງ,ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ - 2009
 5. ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເດັດຖານ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ບາງຊະນິດ ສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍເປັນການຊົ່ວຄາວ - 2009
 6. ວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ເພີ່ມ ສຳລັບຢາສູບ ທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ - 2009
 7. ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານ ທີ່ດິນຂອງລັດ - 2009
 8. ວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ - 2010
 9. ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ອາກອນກຳໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ - 2011
 10. ວ່າດ້ວຍການແບ່ງປັນລາບຮັບການຂາຍໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ - 2012

ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

 1. ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດສົກປີ 2007-2008 ແລະ ແຜນງົບ ປະມານສົກປີ 2008-2009 - 93/ສພຊ-VI
 2. ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ, ຄັ້ງທີ VI (2006-2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມສົກປີ 2008-2009 - 02/ສພຊ-VI
 3. ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2008 - 2009 ແລະ ແຜນງົບ ປະມານສົກປີ 2009-2010 - 138/ສພຊ
 4. ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາຊື່ເອີ້ນ ແລະ ຈຳນວນຊົນເຜົ່າ - 213/ສພຊ
 5. ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ການດັດແກ້ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2008 - 2009 - 208/ສພຊ-VI
 6. ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສົກປີ 2008 - 2009 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສົກປີ 2009 - 2010 - 137/ສພຊ
 7. ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ - 43/ຄປຈ

ລັດຖະບັນຍັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 1. ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ - 2007
 2. ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ - 2002-01, 2002-2, 2008
 3. ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ - 2003
 4. ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ - 2002
 5. ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມໃຊ້ນ້ຳມັນ - 2001
 6. ວ່າດ້ວຍການອານຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ - ພາສາລາວ
 7. ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ - 2003
 8. ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ - 2006
 9. ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ - 1997, 2000
 1. ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ - 1997, 2000
 2. ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ອັດຕາອາກອນ ຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່ ຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ - 1998
 3. ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊຶ້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ - 1996
 4. ວ່າດ້ວຍການສ້າງ,ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ - 2009
 5. ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເດັດຖານ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ບາງຊະນິດ ສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍເປັນການຊົ່ວຄາວ - 2009
 6. ວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ເພີ່ມ ສຳລັບຢາສູບ ທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ - 2009
 7. ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານ ທີ່ດິນຂອງລັດ - 2009
 8. ວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ - 2010
 9. ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ອາກອນກຳໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ - 2011
 10. ວ່າດ້ວຍການແບ່ງປັນລາບຮັບການຂາຍໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ - 2012