ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ 4 ພາກສ່ວນ
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ຄັ້ງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ
03/10/2007
2
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ
06-07/01/2009