ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ
ສຳນັກງານນາຍົກ
46/ນຍ
29/09/2009
2
ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
ສຳນັກງານນາຍົກ
38/ນຍ
06/11/2006
3
ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ
ສຳນັກງານນາຍົກ
38/ນຍ
17/10/2007