ດຳລັດ ປີ 2001
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດໂຄງການນ້ຳເທີນ 2
10/ນຍ
16/03/2001
2
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
46/ນຍ
23/03/2001
3
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສິກຳ
83/ນຍ
09/05/2001
4
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
98/ນຍ
30/05/2001
5
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
102/ນຍ
04/06/2001
6
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ
124/ນຍ
04/07/2001
7
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
143/ນຍ
12/07/2001
8
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
150/ນຍ
16/07/2001
9
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ດຳເນີນການກວດກາ ປັບປຸງຮອບດ້ານ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວລາວ
151/ນຍ
16/07/2001
10
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜູ້ອາຍຸສູງ
153/ນຍ
25/07/2001
11
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
190/ນຍ
06/09/2001
12
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ

204/ນຍ
09/10/2001
13
ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ
206/ນຍ
11/10/2001
14
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ
207/ນຍ
11/10/2001
15
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ການສົ່ງອອກ ແລະ ການນຳເຂົ້າ
205/ນຍ
11/10/2001
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເງິນເດືອນ
219/ນຍ
26/10/2001