ດຳລັດ ປີ 2002
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດທິບັດ ອະນຸສິດທິບັດ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກຳ
01/ນຍ
17/01/2002
2
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ
02/ນຍ
21/01/2002
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ
03/ນຍ
28/01/2002
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ
09/ນຍ
02/02/2002
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈຳ
10/ນຍ
02/02/2002
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດ
11/ນຍ
11/02/2002