ດຳລັດ ປີ 2003
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ລົງທຶນພາຍໃນຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
64/ນຍ
23/04/2003
2
ດຳລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
82/ນຍ
19/05/2003
3
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
96/ນຍ
11/06/2003
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກາປະກາດໃຊ້ ສາລະບານອັດຕາພາສີ ລະບົບເອກະສານພາບ ອາຊຽນ
120/ນຍ
14/07/2003
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ
125/ນຍ
24/07/2003
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສາຂາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼວງພະບາງ
132/ນຍ
15/08/2003
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
136/ນຍ
03/09/2003
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
141/ນຍ
08/09/2003
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ - ເຊໂນ
177/ນຍ
13/11/2003
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ແຜນຜັງປົກປັກ ຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການອະນຸລັກ ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ
175/ນຍ
06/11/2003
11
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ
148/ນຍ
29/09/2003
12
ດຳລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງລັດ

154/ນຍ
30/09/2003
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ (ເພສັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ)
155/ນຍ
30/09/2003
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຫງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2003 - 2004
159/ນຍ
10/10/2003
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ນຳໃຊ້ສານເຄມີ ທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ
162/ນຍ
13/10/2003
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
169/ນຍ
04/11/2003