ດຳລັດ ປີ 2004
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
10/ນຍ
26/01/2004
2
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຍຸບເລີກ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຜະລິດສິນຄ້າຂັ້ນສູງກາງ
13/ນຍ
27/01/2004
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນການຄ້າ
15/ນຍ
04/02/2004
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການກວດກາບັນຊີແຫ່ງລັດ
24/ນຍ
25/02/2004
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາທະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
42/ນຍ
20/04/2004
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ
67/ນຍ
18/05/2004
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ຕາຕະລາງການຫຼຸດ ແລະ ລົບລ້າງພາສີ ສິນຄ້າກະສິກຳໝວດ 01 ຫາ 08 ສຳລັບໂຄງການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງ ເສດຖະກິດການຄ້າເບື້ອງຕົ້ນ ( Early Harves Programmet ) ໃນສັນຍາຂອງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈີນ
80/ນຍ
08/06/2004
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮອດປີ 2020 ແຜນດຳເນີນງານປີ 2006 - 2010
85/ນຍ
11/06/2004
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແບ່ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນ
89/ນຍ
23/06/2004
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ
91/ນຍ
30/06/2004
11
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
118/ນຍ
24/08/2004
12
ດຳລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ເລກທີ 01/ສປປ

119/ນຍ
26/08/2004
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງຍຸຕິ
123/ນຍ
01/09/2004
14
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜູ້ອາຍຸສູງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
156/ນຍ
14/10/2004
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຫງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2004 - 2005
157/ນຍ
06/10/2004
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ
168/ນຍ
22/11/2004
17
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ
169/ນຍ
26/11/2004
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍດັດສະນີເງິນເດືອນພຶ້ນຖານຂອງ ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ
170/ນຍ
26/11/2004
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍນາມມະຍົດສິລະປີນລາວ
194/ນຍ
17/12/2004