ດຳລັດ ປີ 2005
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງການຄ້າ
06/ນຍ
24/01/2005
2
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ທຳມະນູນປົກຄອງສົງລາວ ( ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ )
22/ນຍ
02/02/2005
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
38/ນຍ
21/02/2005
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະສະມະຄົມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດ ແຫ່ງຊາດລາວ
59/ນຍ
10/03/2005
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດຄ່າແຮງງານຕ່ຳສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນໂຂງເຂດທຸລະກິດ
64/ນຍ
21/30/2005
6
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແຜນປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003 - 2015
69/ນຍ
24/03/2005
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
101/ນຍ
20/04/2005
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງລັດຖະກອນ
132/ນຍ
10/05/2005
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ
136/ນຍ
16/05/2005
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
146/ນຍ
06/06/2005
11
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດັດແກ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ສົກປີ 2004 - 2005
147/ນຍ
07/06/205
12
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການໂຮມ ເມືອງພູນ ແລະ ເມືອງໄຊສົມບູນ

182/ນຍ
27/06/2005
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາ
191/ນຍ
01/07/2005
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ກາປະທັບ
218/ນຍ
19/07/2005
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ
229/ນຍ
09/08/2005
16
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນນາບົດ
238/ນຍ
11/08/2005
17
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານ ຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ
253/ນຍ
12/08/2005
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງວັນສ້າງຕັ້ງ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
277/ນຍ
01/09/2005
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນຊື່ ວິທະຍາຄານພະລາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
280/ນຍ
08/09/2005
20
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
300/ນຍ
12/10/2005
21
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
301/ນຍ
12/10/2005
22
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2005 - 2006
340/ນຍ
04/11/2005
23
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ລາຍຮັບວິຊາການ
381/ນຍ
23/12/2005