ດຳລັດ ປີ 2006
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການໂອນເອົາເມືອງທ່າໂທມ ໃຫ້ຂຶ້ນກັບອົງການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຂຶ້ນກັບອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ
10/ນຍ
13/01/2006
2
ດຳລັດວ່າດ້ວຍໃບເກັນເງິນ
12/ນຍ
23/01/2006
3
ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
26/ນຍ
06/02/2006
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 8 ແຂວງ ໃນ 4 ແຂວງ ຂອງໂຄງການຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າພັດທະນາຊົນນະບົດ
27/ນຍ
08/02/2006
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ
34/ນຍ
14/02/2006
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
52/ນຍ
22/03/2006
7
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
54/ນຍ
23/03/2006
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ
55/ນຍ
27/03/2006
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ
67/ນຍ
12/04/2006
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດ
70/ນຍ
20/04/2006
11
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
136/ນຍ
24/07/2006
12
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

137/ນຍ
24/07/2006
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນຫງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2006 - 2007
145/ນຍ
31/07/2006
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄູ ແຕ່ປີ 2006 - 2015 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຕ່ປີ 2006 - 2010
174/ນຍ
03/08/2006
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
188/ນຍ
17/08/2006
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະກຳແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພການບິນພົນລະເຮືອນ
196/ນຍ
21/08/2006
17
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
221/ນຍ
27/09/2006
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ
222/ນຍ
29/09/2006
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ
229/ນຍ
03/10/2006
20
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະທິການແຫແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ
252/ນຍ
06/11/2006
21
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ
269/ນຍ
17/11/2006
22
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຈຸດປະສານງານອາຊຽນຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ບັນດາອົງການທຽມເທົ່າທະບວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ
288/ນຍ
07/12/2006