ດຳລັດ ປີ 2007
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ
60/ນຍ
24/01/2007
2
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
79/ນຍ
27/02/2007
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງການເງິນ
80/ນຍ
28/02/2007
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະທິ ການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບ ລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
85/ນຍ
01/03/2007
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳລັງກອງຫຼອນ ປກສ ບ້ານ, ປກສ ກຸ່ມບ້ານ, ກຳລັງປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ
93/ນຍ
13/03/2007
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ 2006 - 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ
96/ນຍ
20/03/2007
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສຳນັກງານກົງສຸນກິດຕິມະສັກຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
97/ນຍ
22/03/2007
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ
118/ນຍ
10/04/2007
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການ ປະສານງານລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ
123/ນຍ
19/04/2007
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດອາຊີວະສຶກສາ ແລະຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ2006 - 2020
137/ນຍ
03/05/2007
11
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
148/ນຍ
10/05/2007
12
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

149/ນຍ
10/05/2007
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ
150/ນຍ
18/05/2007
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
138/ນຍ
04/06/2007
15
ດຳລັດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ
173/ນຍ
11/06/2007
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາທາງຫຼວງ
188/ນຍ
03/07/2007
17
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກວດກາສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ
207/ນຍ
27/07/2007
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ
206/ນຍ
27/07/2007
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍນາມມະຍົດຂອງຄູ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
208/ນຍ
30/07/2007
20
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2007-2008
221/ນຍ
17/08/2007
21
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບຳນານຄືນ
241/ນຍ
29/08/2007
22
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍພາສີ
362/ນຍ
19/10/2007
23
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 29 ເຂດ ໃນ 8 ແຂວງ
321/ນຍ
06/09/2007
24
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ-ອອກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
345/ນຍ
28/09/2007
25
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
348/ນຍ
01/10/2007
26
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກຳມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
349/ນຍ
02/10/2007
27
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງຂອງ ກຳມະທິການ ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ
350/ນຍ
02/10/2007
28
ດຳລັດວ່າດ້ວຍເລກບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
354/ນຍ
05/10/2007
29
ດຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາມຄົມແຫ່ງຊາດ
375/ນຍ
22/10/2007
30
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
374/ນຍ
22/10/2007
31
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
373/ນຍ
22/10/2007
32
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ
404/ນຍ
23/11/2007