ດຳລັດ ປີ 2008
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ
62/ນຍ
07/04/2008
2
ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
25/ນຍ
14/02/2008
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
27/ນຍ
18/02/2008
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ
68/ນຍ
28/04/2008
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
88/ນຍ
03/06/2008
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
90/ນຍ
09/06/2008
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
99/ນຍ
23/06/2008
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
114/ນຍ
04/07/2008
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
115/ນຍ
04/07/2008
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການ ປະສານງານລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ
118/ນຍ
11/07/2008
11
ດຳລັດວ່າດ້ວຍຊັ້ນຂອງນັກການທູດ
129/ນຍ
23/07/2008
12
ດຳລັດວ່າດ້ວຍວັນນັກຮົບເສຍອົງຄະ ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ

136/ນຍ
30/07/2008
13
ດຳລັດວ່າການສ້າງຕັ້ງກົມສື່ສານສະເພາະ
140/ນຍ
07/08/2008
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກົມກວດກາ
142/ນຍ
15/08/2008
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2008-2009
145/ນຍ
19/08/2008
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
149/ນຍ
21/08/2008
17
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮແຕ່ປີ 2006 - 2020
153/ນຍ
28/08/2008
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
155/ນຍ
03/09/2008
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
156/ນຍ
08/09/2008
20
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2006-2010
157/ນຍ
09/09/2008
21
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ
160/ນຍ
15/09/2008
22
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ນ້ຳເຫືອງ
161/ນຍ
15/09/2008
23
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນນ້ຳກ່ານ, ປ່າສະຫງວນເມືອງເມີງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳງາວ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
163/ນຍ
19/09/2008
24
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ
248/ນຍ
01/12/2008
25
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດຈຳນວນ 14 ເຂດໃນ 5 ແຂວງ
270/ນຍ
30/12/2008