ດຳລັດ ປີ 2009
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ
028/ນຍ
03/20/2009
2
ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕີບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
029/ນຍ
04/02/2009
3
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
047/ນຍ
16/02/2009
4
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
056/ນຍ
26/02/2009
5
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜູ້ອາຍຸສູງ
057/ນຍ
26/02/2009
6
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງເມືອງໄຊສະຖານ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ
060/ນຍ
02/03/2009
7
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ
061/ນຍ
06/03/2009
8
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງຊາດລາວ
072/ນຍ
16/03/2009
9
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
071/ນຍ
16/03/2009
10
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ
075/ນຍ
20/03/2009
11
ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ
076/ນຍ
20/03/2009
12
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ

091/ນຍ
27/03/2009
13
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
098/ນຍ
03/04/2009
14
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
099/ນຍ
03/04/2009
15
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮອງຮັບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂອບພັດທະນາ ຂະແໜງການສຶກສາ ແຕ່ປີ 2009 - 2015
100/ນຍ
04/04/2009
16
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວ່າ​ດ້ວຍການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການປັບປຸງ​ທຸລະ​ກິດ ​ແຫ່ງ​ຊາດ
213/ນຍ
06/08/2009
17
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-​ສັງຄົມ ສົກ​ປີ 2009-2010
245/ນຍ
26/08/2009
18
ດຳລັດວ່າດ້ວຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະກາດ​ໃຊ້ ສາລະບານ​ອັດຕາ​ພາສີ​ລະບົບ​ເອກະ​ພາບ​ອາ​ຊຽນ
258/ນຍ
28/08/2009
19
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ນາຍ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ
279/ນຍ
25/09/2009
20
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບຮອງ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ອະນຸລັກ​ເມືອງ​ວຽງ​ໄຊ
278/ນຍ
29/09/2009
21
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ
115/ນຍ
29/04/2009
22
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020
265/ນຍ
11/09/2009
23
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
270/ນຍ
18/09/2009