ດຳລັດ ປີ 2011
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະບົດ-ປຸ່ງຈອງ
017/ນຍ
11/01/2011
2
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ສາຍສົ່ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ
37/ນຍ
14/02/2011
3
ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
51/ນຍ
25/02/2011
4
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 2010-2020
113/ນຍ
29/03/2011
5
ວ່າດ້ວຍມູນນິທິ
149/ນຍ
19/05/2011
6
ດຳລັດຈັດຕັ້ງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
178/ນຍ
20/06/2011
7
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດ ການອຳນວດຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຂ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະແຕ່ປີ 2011 - 2015
213/ນຍ
18/07/2011
8
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ
245/ນຍ
16/08/2011
9
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ
253/ນຍ
19/08/2011
10
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ
282/ນຍ
07/09/2011
11
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2011-2012
287/ນຍ
14/09/2011
12
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015)

288/ນຍ
14/09/2011
13
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
291/ນຍ
19/09/2011
14
ວ່າດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັບຄວາມສະຫງົບທົ່ວປວງຊົນ
292/ນຍ
21/09/2011
15
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
297/ນຍ
22/09/2011
16
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ
303/ນຍ
26/09/2011
17
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງວິທະສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
309/ນຍ
28/09/2011
18
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຂອງ ສປປ ລາວ
324/ລບ
11/10/2011
19
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະທິການ ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ
363/ນຍ
20/10/2011
20
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
372/ນຍ
21/10/2011
21
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
396/ນຍ
2/11/2011
22
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ
402/ນຍ
4/11/2011
23
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
435/ນຍ
28/11/2011
24
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ
471/ນຍ
13/12/2011
25
ວ່າດ້ວຍການດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖາວອນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ
472/ນຍ
13/12/2011
26
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
522/ນຍ
23/12/2011
27
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ເເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ
561/ນຍ
29/12/2011