ດຳລັດ ປີ 2012
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ
03/ນຍ
9/01/2012
2
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
10/ນຍ
10/01/2012
3
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ
20/ນຍ
19/01/2012
4
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບ, ຜັງເມືອງ ແລະ ເຂດປ້ອງກັນມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ
31/ນຍ
1/02/2012
5
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (ປປຄຊ) 2011-2015
32/ນຍ
2/02/2012
6
ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຟື້ນຟູຫຼັງໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ສົກປີ 2011-2012
54/ລບ
3/02/2012
7
ວ່າດ້ວຍການຍົກເລີກເງືອນໄຂການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນິຕິກຳທີ່ໄດ້ອອກຜ່ານມາ
154/ນຍ
5/03/2012
8
ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕໍ່ບາງຕຳແໜ່ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
155/ນຍ
12/03/2012
9
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ
164/ລບ
21/03/2012
10
ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຍົກເວັ້ນສະເພາະໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳໄຊຍະບູລີ
175/ນຍ
2/04/2012
11
ວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ
177/ລບ
5/04/2012
12
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

178/ນຍ
5/04/2012
13
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸທະສາດການພັດທະນາ ເຂດເດສຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020
188/ນຍ
9/04/2012
14
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 2011-2015, ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 2011-2015
199/ນຍ
12/04/2012
15
ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2013-2015
221/ລບ
30/05/2012
16
ວ່າດ້ວຍກາກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະຍາດສັດ
228/ລບ
31/05/2012
17
ວ່າດ້ວຍການແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ
229/ລບ
31/05/2012
18
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ
230/ລບ
4/06/2012
19
ວ່າດ້ວຍການແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
234/ລບ
6/06/2012
20
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຊຸດເຄື່ອງແບບ, ເຄື່ອງໝາຍຊັ້ນ ແລະ ຫຼຽນນາມມະຍົດ
283/ນຍ
12/07/2012
21
ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 8 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂອງດຳລັດເລກທີ 201/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຖານພັດທະນາໄລບະ 2012-2015
354/ນຍ
6/08/2012
22
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ສປປ ລາວ
395/ນຍ
7/09/2012
23
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2012-2013
398/ນຍ
12/09/2012
24
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການສື່ສານ ເພື່ອສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
405/ນຍ
17/09/2012
25
ວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
460/ລບ
3/10/2012
26
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ
470/ລບ
17/10/2012
27
ວ່າດ້ວຍການແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
475/ລບ
18/10/2012
28
ວ່າດ້ວຍການກວດກາການຄ້າ
508/ລບ
4/12/2012
29
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຮອດປີ 2020
511/ນຍ
6/12/2012