ດຳລັດ ປີ 2013
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ສາລະບານອັດຕາພາສີລະບົບເອກະພາບ ລຸ້ນປີ 2012
08/ນຍ
10/01/2013