ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ວັນທີ
ຮັບຮອງ
ວັນທີ
ປະກາດໃຊ້
ປີປັບປຸງ
ພາສາ ລາວ
ພາສາ ອັງກິດ
1
ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Constitution
ສະພາແຫ່ງຊາດ
National Assembly
01/ສປສ
--/---
14/08/1991
06/05/2003
15/08/1991
28/05/2003
2003
1991
2003
-----
ENG