ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາອັງກິດ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ວັນທີ
ຮັບຮອງ
ວັນທີ
ປະກາດໃຊ້
ປີປັບປຸງ
ພາສາ ລາວ
ພາສາ ອັງກິດ
1
ກົດໝາຍອາຍາ
Law on Penal
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
29/ສປສ
--/---
12/ສພຊ
23/11/1989
--/--/----
09/05/2005
09/01/1990
--/--/----
--/--/----
2001
2005
1990
2001
2005
-----
-----
ENG
2
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະນະອາຍາ
Law on Criminal Procedure
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
30/ສປສ
01/ສພຊ
23/11/1989
15/05/2004
09/01/1990
--/--/----
2004
-----
ENG
3
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄອຍະການປະຊາຊົນ
Law on Public Prosecutor
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
31/ສປສ
06/ສພຊ
10/ສພຊ
23/11/1989
21/10/2003
26/11/2009
09/01/1990
--/--/----
--/--/----
2003
2009
1990
2003
2009
-----
ENG
-----
4
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ
Law on People's Court
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
32/ສປສ
05/ສພຊ
09/ສພຊ
23/11/1989
21/10/2003
26/11/2009
09/01/1990
--/--/----
--/--/----
2003
2009
1990
2003
2009
-----
ENG
-----
5
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
Law on Property
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
01/ສປສ
27/06/1990
27/07/1990
ENG
6
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານ ການສືບທອດມູນມໍລະດົກ
Law on Heritage And Basis Of Inheritage
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
03/ສປສ
02/ສພຊ
27/06/1990
08/12/2008
27/07/1990
--/--/----
2008
ENG
-----
7
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ
Law on Court Fees
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
05/ສປສ
07/ສພຊ
27/06/1990
27/12/2006
27/07/1990
--/--/----
2006
1990
2006
-----
ENG
8
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ນອກສັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
Law on Contract
Law on Tort
Law on Contract And Tort
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
02/ສປສ
08/ສປສ
01/ສພຊ
10/07/1990
29/11/1990
08/12/2008
27/07/1990
24/12/1990
--/--/----
2008
ENG
ENG
---
9
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ
Law on Lao Nationality
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
06/ສປສ
05/ສພຊ
29/11/1990
17/05/2004
24/12/1990
--/--/----
2004
1990
2004
-----
ENG
10
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ
Law on Family
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
07/ສປສ
05/ສພຊ
29/11/1990
26/07/2008
24/12/1990
--/--/----
2008
1990
2008
ENG
-----
11
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ
Law on Civil Procedure
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
09/ສປສ
02/ສພຊ
29/11/1990
17/05/2004
24/12/1990
--/--/----
2004
1990
2004
-----
ENG
12
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ວິສາຫະກິດ
Law on Accounting
ກະຊວງການເງິນ
Ministice Of Finance
12/ສປສ
01/ສພຊ
29/11/1990
02/07/2007
24/12/1990
--/--/----
2007
1990
2007
ENG
-----
13
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ
Law on Insurance
ກະຊວງການເງິນ
Ministry Of Finance

11/ສປສ
18/12/1990
24/12/1990
14
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽບຄອບຄົວ
Law on Family Registration
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry OF Justice
03/ສປສ
12/ສພຊ
30/121991
27/11/2009
06/04/1992
--/--/----
2009
ENG
-----
15
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານທະບຽນສານ
Law on Notary Offices
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
04/ສປສ
11/ສພຊ
30/121991
26/11/2009
06/04/1992
--/--/----
2009
1992
2009
ENG
-----
16
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Law on The Law National Assembly
ສະພາແຫ່ງຊາດ
National Assembly
05/ສປຊ
01/ສພຊ
01/ສພຊ
04/ສພຊ
25/02/1993
06/05/2003
17/07/2006
15/05/2010
23/03/1993
--/--/----
--/--/----
--/--/----
2003
2006
2010
-----
-----
ENG
-----
17
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ
Law on The Promotion Of Foreign Investment
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry Of Planning And Investment
01/ສປຊ
11/ສພຊ
02/ສພຊ
14/03/1994
22/11/2004
08/07/2009
21/04/1994
--/--/----
--/--/----
2004
2009
-----
ENG
-----
18
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
Law on Labour
ກະຊວງແຮງງານ
Ministry Of Labour And Social Welfare
02/ສປຊ
06/ສພຊ
14/03/1994
27/12/2006
21/04/1994
--/--/----
2006
-----
ENG
19
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ
Law on Enterprises
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
03/ສປຊ
11/ສພຊ
18/07/1994
09/11/2005
13/08/1994
--/--/----
2005
-----
ENG
20
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ
Law on Customs
ກະຊວງການເງິນ
Ministry Of Finance
04/ສປຊ
05/ສພຊ
18/07/1994
20/05/2005
13/08/1994
--/--/----
2005
1994
2005
-----
ENG
21
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
Law on State Budget
ກະຊວງການເງິນ
Ministry OF Finance
05/ສປຊ
02/ສພຊ
18/07/1994
26/12/2006
13/08/1994
--/--/----
2006
-----
ENG
22
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງ ວິສາຫະກິດ
Law on Bankruptcy
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
06/ສປຊ
14/10/1994
05/11/1994
23
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້ຳປະກັນ ການປະຕິບັດ ສັນຍາ
Law on Secured Transation
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
07/ສປຊ
06/ສພຊ
14/10/1994
20/05/2005
05/11/1994
--/--/----
2005
-----
ENG
24
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Law on The Government Of The Law PDR
ສຳນັກງານນາຍົກ
Prime Minister's Office
01/ສປຊ
02/ສພຊ
08/03/1995
06/05/2003
30/03/1995
--/--/----
2003
1995
2003
-----
ENG
25
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ
Law on National Defence Obligation
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
Ministry Of National Denfence
02/ສປຊ
08/03/1995
30/03/1995
26
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
Law on The Promotiom Of Domestic Investment
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
03/ສປຊ
10/ສພຊ
14/10/1995
22/10/2004
26/10/1995
--/--/----
2004
-----
ENG
27
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ
Law on Tax
ກະຊວງການເງິນ
Ministry Of Finance
04/ສປຊ
--/---
04/ສພຊ
14/10/1995
--/--/----
19/05/2005
26/10/1995
--/--/----
--/--/----
2001
2005
1995
2001
2005
-----
-----
ENG
28
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Law on Bank Of The Lao PDR
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Bank Of The Lao PDR
05/ສປຊ
14/10/1995
26/10/1995
29
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
Law on Forestry
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ministry Of Agriculture And Forestry
01/ສປຊ
13/ສພຊ
06/ສພຊ
11/10/1996
09/11/2005
24/12/2007
02/11/1996
--/--/----
--/--/----
2005
2007
---
30
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ສັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນ້ຳ
Law on Water And Water Resources
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
02/ສປຊ
11/10/1996
02/11/1996
31
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
Law on Land
ກະຊວງການເງິນ
Ministry Of Finance
01/ສປຊ
04/ສພຊ
12/04/1997
21/10/2003
31/05/1997
--/--/----
2003
-----
ENG
32
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ
Law on Electricity
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
02/ສປຊ
03/ສພຊ
12/04/1997
08/12/2008
31/05/1997
--/--/----
2008
ENG
-----
33
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
Law on Land Transport
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
03/ສປຊ
12/04/1997
31/05/1997
34
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ບໍ່ແຮ່ (ແຮ່ທາດ)
Law on Mining
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
04/ສປຊ
04/ສພຊ
12/04/1997
08/12/2008
31/05/1997
--/--/----
2008
ENG
-----
35
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ
Law on Election Of National Assembly
ສະພາແຫ່ງຊາດ
National Assembly
05/ສປຊ
--/---
05/ສພຊ
12/04/1997
--/--/----
15/12/2010
31/05/1997
--/--/----
--/--/----
2001
2010
1997
2001
2010
-----
ENG
-----
36
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ
Law on Agriculture
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
01/ສປຊ
10/10/1998
06/11/1998
37
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ
Law on Industrial Processing
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
01/ສປຊ
03/04/1999
26/04/1999
38
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ
Law on Envirommental Protection
ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
National Authority For Science And Technology
02/ສປຊ
03/04/1999
26/04/1999
39
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ
Law on Urban Plan
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
03/ສປຊ
03/04/1999
26/04/1999
40
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ
Law on Public Roads
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
04/ສປຊ
03/04/1999
26/04/1999
41
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ການແພດ
Law on Drugs And Medical Products
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry Of Health
01/ສປຊ
08/04/2000
22/05/2000
42
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ
Law on Land Traffic
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
02/ສປຊ
08/04/2000
22/05/2000
43
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ
Law on Education
ກະຊວງສຶກສາ
Ministry Of Education
03/ສປຊ
04/ສພຊ
08/04/2000
03/07/2007
26/05/2000
--/--/----
2007
---
44
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
Law on Hygiene, Disease Pervention
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry Of Health
01/ສປຊ
10/04/2001
25/04/2001
45
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
Law on Telecommunication
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
03/ສປຊ
10/04/2001
25/04/2001
46
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ
Law on State Assests
ກະຊວງການເງິນ
Ministry Of Finance
09/ສປຊ
12/10/2002
15/10/2002
47
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
Law on Local Administration
ສຳນັກງານນາຍົກ ທະບວງການປົກຄອງ
National Land Management Authority
01/ສປຊ
21/10/2003
05/11/2003
48
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ
Law on Judgment Enforcement
ກະຊວງຍຸຕິທຳ

Ministry Of Justice
03/ສປຊ
04/ສພຊ
15/05/2004
25/07/2008
14/06/2004
--/--/----
2008
ENG
-----
49
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ
Law on Food
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry Of Health
04/ສປຊ
15/05/2004
14/06/2004
50
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ
Law on Postal Service
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
06/ສປຊ
17/05/2004
15/06/2004
51
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວ
Law on Officers Of The Lao Prople's Defence Force
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
Minsitry Of National Denfence
07/ສປຊ
22/10/2004
15/11/2004
-----
52
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງ ແມ່ຍິງ
Law on Development And Protection Of Women
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
Lao Women's Union
08/ສປຊ
22/10/2004
15/11/2004
53
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
Law on National Assembly Oversight
ສະພາແຫ່ງຊາດ
National Assembly
09/ສປຊ
22/10/2004
15/11/2004
54
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
Law on Civil Aviation
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
01/ສປຊ
20/05/2005
25/05/2005
55
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
Law on Resolution Of Economic Disputes
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
02/ສປຊ
06/ສພຊ
20/05/2005
17/12/2010
25/05/2005
--/--/----
2010
56
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
Law on Anti Corruption
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
Authority Of Inspection
03/ສປຊ
20/05/2005
25/05/2005
57
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
Law on Handling Petition
ສະພາແຫ່ງຊາດ
National Assembly
07/ສປຊ
09/11/2005
09/12/2005
58
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
Law on National Heritage
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
Ministry Of Information And Culture
08/ສປຊ
09/11/2005
09/12/2005
59
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ
Law on Health Care
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry Of Health
09/ສປຊ
09/11/2005
09/12/2005
60
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
Law on Tourism
ອົງການທ່ອງທ່ຽວ
National Tourism Of Administration
10/ສປຊ
09/11/2005
09/12/2005
61
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
Law on Commercial Banks
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
Bank Of The Lao PDR
03/ສປຊ
26/12/2006
16/01/2007
62
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
Law on Value Added Tax
ກະຊວງການເງິນ
Ministry Of Finance
04/ສປຊ
26/12/2006
16/01/2007
63
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
Law on The Protecttion Of The Rigths Of Children
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
Ministry Of Justice
05/ສປຊ
27/12/2006
16/01/2007
64
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບ
Law on Audit
ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
Authority Of Inspection
05/ສປຊ
03/07/2007
17/07/2007
---
65
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ
Law on Inspection
ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
National Audit
02/ສປຊ
02/07/2007
17/07/2007
---
66
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນ
Law on Security Force
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງບ
Ministry Of Public Security
03/ສປຊ
02/07/2007
17/07/2007
---
67
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ
Law on Narcotic
ຄະນະກຳມະການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ
Commiltce Of Drug's Prevention And Control
10/ສປຊ
25/12/2007
14/01/2008
---
68
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
Law on IP
ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
National Authority For Science And Technology
08/ສປຊ
24/12/2007
14/01/2008
---
69
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
Law on Standard
ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
13/ສປຊ
26/12/2007
14/01/2008
---
70
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ
Law on Wildlife
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ministry Of Agriculture And Forestry
07/ສປຊ
24/12/2007
14/01/2008
---
71
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ ອັກຄີໄພ
Law on Fire
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
Ministry Of Public Security
09/ສປຊ
24/12/2007
14/01/2008
---
72
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານລາວ
Law on Unions
ສູນກາງກຳມະບານລາວ
Lao Trade Union
12/ສປຊ
25/12/2007
14/01/2008
---
73
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ
Law on Sport LAOS
ຄະນະກຳມະການກິລາແຫ່ງຊາດ
National Sports Committee
11/ສປຊ
25/12/2007
14/01/2008
---
74
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນສົນ
Law on Mass Media
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
Ministry Of Information And Culture
01/ສພຊ
25/07/2008
18/08/2008
---
75
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ
Law on Handicraft
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
02/ສພຊ
25/07/2008
18/08/2008
---
76
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
Law on Veterinary
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ministry Of Agriculture And Forestry
03/ສພຊ
25/07/2008
18/08/2008
---
77
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ
Law on Printing
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
Ministry Of Information And Culture
05/ສພຊ
09/12/2008
18/12/2008
---
78
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ
Law on Vegetation Protection
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ministry Of Agriculture And Culture
06/ສພຊ
09/12/2008
18/12/2008
---
79
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ
Law on Lao Front For National Construction
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
Lao Front For National Constrution
01/ສພຊ
09/07/2009
20/07/2009
---
80
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
Law on Fishery Of
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Ministry Of Agriculture And Culture
03/ສພຊ
09/07/2009
20/07/2009
---
81
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ
Law on Water Supply
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
04/ສພຊ
09/07/2009
20/07/2009
---
82
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ
Law on Construction
ກະຊວງໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ
Ministry Of Public Work And Transportacion
05/ສພຊ
26/11/2009
15/12/2009
---
83
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ
Law on Young People Revolution
ສູນກາງຊາວໝຸ່ມ
Lao Youth Union
06/ສພຊ
26/11/2009
15/12/2009
---
84
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ
Law on Tobacco
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry Of Health
07/ສພຊ
26/11/2009
15/12/2009
---
85
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ
Law on Investment Of Government
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry Of Planning And Investment
08/ສພຊ
26/11/2009
15/12/2009
---
86
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານ ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ
Law on HIV Aids
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
Ministry Of Health
01/ສພຊ
29/06/2010
---
87
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
Law on Stratistic
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry Of Planning And Investment
02/ສພຊ
30/06/2010
---
88
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ
Law on Consumer Protection
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
Ministry Of Industry And Trade
03/ສພຊ
30/06/2010
---
89
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
Law on Comment
07/ສພຊ
20/12/2010
---
90
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ
Law on
12/ສພຊ
21/12/2011
16/02/2012
---
91
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ
Law on
10/ສພຊ
21/12/2011
16/01/2012
---
92
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
Law on
11/ສພຊ
21/12/2011
16/01/2012
---
93
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງຜູ່ຮ້າຍຂ້າມແດນ
Law on
18/ສພຊ
11/07/2012
01/08/2012
---
94
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ
Law on
19/ສພຊ
12/07/2012
01/08/2012
---
95
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງດ້ານ ເອເລັກໂຕຣນິກ
Law on
20/ສພຊ
07/12/2012
17/01/2013
---