ໂຄງການແຜນແມ່ບົດພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເອກະສານ
ໂຫຼດ ຂໍ້ມູນ
1
ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020
2
MASTER PLAN ON DEVELOPMENT OF THE RULE OF LAW IN THE LAO P.D.R TOWARD THE YEAR 2020
3
ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາໂຂງເຂດກົດໝາຍ, ຮ່າງແຜນຫງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
4
LEGAL SECTOR MASTER PLAN CORE IMPLEMENTATION JOINT PROGRAMME
5
ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ
6
ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງກອງເລຂາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ກ່ຽວກັບການພັດທນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020
7
ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານທີ 1
8
ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານທີ 2
9
ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານທີ 3
10
ເອກະສານແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານທີ 4