ເອກະສານກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດ 2008-2009
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາສາລາວ
1
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດປຈຳປີ 2009
2
ບົດຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ກຳມະການກົມການເມື່ອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ, ຕໍ່ກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດ ສົກປີ 2008-2009
3
ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນສຳເລັດຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ວຽກງານຍຸຕິທຳທົ່ວປະເທດ ສົກປີ 2008-2009
4
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາກົກດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ ສົກປີ 2008-2009 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ສຳລັບ ສົກປີ 2009-2010
5
ແຜນພັດທະນາວຽກງານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ສຳລັບສົກປີ 2010-2011
6
ບົດລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ (2006-2010) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ (2011-2015)
7
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ສົກງົບປະມານ (2011-2015) ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ
8
ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມວຽກງານຍຸຕິທຳ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2009