ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ
ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ພາສາ ລາວ
1
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການກະຊວງຍຸຕິທຳ
032/ກຍ
20/03/2008
2
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກົດໝາຍ
028/ກຍ
20/03/2008
3
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສຳນັກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂອງຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
077/ກຍ
13/03/2008
4
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
027/ກຍ
20/03/2008
5
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ
039/ກຍ
20/03/2008
6
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມກວດກາ
033/ກຍ
24/03/2008
7
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມທະບຽນສານ
058/ກຍ
15/02/2008
8
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ
077/ກຍ
26/02/2008
9
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຍຸຕິທຳ
093/ກຍ
12/03/2008
10
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
03/ກຍ
13/01/2009
11
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ
020/ກຍ
25/02/2008
12
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
091/ກຍ
--------
13
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ
179/ກຍ
04/08/2009
14
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາກົດໝາຍ
178/ກຍ
18/09/2007
15
ວ່າດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ
209/ກຍ
19/10/2009
16
ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ
210/ກຍ
19/10/2009
17
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຸຕິທຳ