ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນທີ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນການຮ່າງ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ປີປັບປຸງ
ພາສາລາວ
ພາສາ ອັງກິດ
1
ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
08/05/2007
-----
2
ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
02/ສປປ
27/11/2002
19/11/2008
-----
3
ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
05/03/2003

-----
4
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
09/08/2002
-----
5
ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມໃຊ້ນ້ຳມັນ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
10/01/2001
-----
6
ວ່າດ້ວຍການອານຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
03/ສປປ

-----
7
ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
02/ສປປ
20/10/2003
-----
8
ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
01/02/2006
-----
9
ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
02/ສປປ
00/00/1997
22/03/2000
-----
10
ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ອັດຕາອາກອນ ຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່ ຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ສປປ
28/09/1998
-----
11
ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊຶ້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
04/ສປປ
09/12/1996
-----
12
ວ່າດ້ວຍການສ້າງ,ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ

01/ປປທ
07/10/2009
-----
13
ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມແບບເດັດຖານ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ບາງຊະນິດ ສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍເປັນການຊົ່ວຄາວ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
04/ປປທ
18/11/2009
-----
14
ວ່າດ້ວຍການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ເພີ່ມ ສຳລັບຢາສູບ ທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
02/ປປທ
18/11/2009
-----
15
ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າສຳປະທານ ທີ່ດິນຂອງລັດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
001/ປປທ
18/11/2009
-----
16
ວ່າດ້ວຍການກຳນົດອັດຕາອາກອນກຳໄລ ແລະ ຄ່າທຳນຽມສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
001/ປປທ
28/12/2010
-----
17
ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ອາກອນກຳໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ປປທ
01/03/2011
-----
18
ວ່າດ້ວຍການແບ່ງປັນລາບຮັບການຂາຍໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
01/ປປທ
31/01/2012
-----