ລ/ດ
ລາຍຊື່ເປັນພາສາລາວ
ພາກສ່ວນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ເລກທີ
ລົງວັນທີ
ໂຫຼດ ຂໍ້ມູນ
1
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດສົກປີ 2007-2008 ແລະ ແຜນງົບ ປະມານສົກປີ 2008-2009
ສະພາແຫ່ງຊາດ
93/ສພຊ-VI
26/07/2008
2
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ, ຄັ້ງທີ VI (2006-2010) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມສົກປີ 2008-2009
ສະພາແຫ່ງຊາດ
02/ສພຊ-VI
26/07/2008
3
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2008 - 2009 ແລະ ແຜນງົບ ປະມານສົກປີ 2009-2010
ສະພາແຫ່ງຊາດ
138/ສພຊ
09/07/2009
4
ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາຊື່ເອີ້ນ ແລະ ຈຳນວນຊົນເຜົ່າ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
213/ສພຊ
24/11/2008
5
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ການດັດແກ້ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2008 - 2009
ສະພາແຫ່ງຊາດ
208/ສພຊ-VI
09/12/2008
6
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສົກປີ 2008 - 2009 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ສົກປີ 2009 - 2010
ສະພາແຫ່ງຊາດ
137/ສພຊ
09/07/2009
7
ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
43/ຄປຈ
03/03/2009