Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

Steering Committee Meeting of Xepien-Xenamnoy Hydro Power Project the 5th On 18 September 2015 at Donchanh Palace Hotel Vientiane Capital.
Workshop of Xayyabury Hydro power project on 15th July 2015 at Donchan palace hotel
Steering Committee Meeting of Nammang1 Hydro power project on 8-9th April 2015
Steering committee of Namphay HPP on 16 June 2015
Steering Committee the 5th of Namngiep2 HPP on 16th June 2015 at Landmark Hotel

    

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 8 ມັງກອນ 2016      ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງສ໌ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຕິດຕາມໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກວດກາວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍຢູ່ພາກສະໜາມພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການຕິດຕາມ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພືອຕິດຕາມ ກວດການສະພາບຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເພືອໃຫ້ຮູ້ວ່າການກໍ່ສ້າງຮັບປະກັນມີມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນີກ.  ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ໄດ້ລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກໍ່ສ້າງໂຄງການວ່າ:

 

 

ເຈົ້າຂອງໂຄງການແມ່ນລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວເປັນຜູ້ພັດທະນາຕ່າງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ຮັບເມົາກໍ່ສ້າງແມ່ນ ບໍລິສັດ DONGFANGELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ 122,126,967 USD, ການກໍ່ສ້າງໂຄງການເລີ່ມ ແຕ່ວັນທີ່ 20 / 12 /2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງ 3ປີ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ່20 / 12 / 2017.

 

    ປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງການທັງໝົດແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 28.98 %. ຜົນປະໂຫຍກທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຄື: ເພີ່ມແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກເດີມມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 155 MW ຂຶ້ນເປັນ 235 MW ພະລັງງານ ດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະໃຊ້ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ຍັງເປັນສິນຄ່າສົ່ງຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ນໍາເອົາເງິນຕາມາພັດທະນາເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ່ອຍການພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວເສີມແຫຼ່ງພະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຊ່ວງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດສູງສຸດ (Peak Load) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈາກການນໍາເຂົ້າພະລັງງານຕ່າງປະເທດເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໄປມາຂອງປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມແຫ່ງໃໝ່ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດເປັນເຂດອະນຸລັກພືດພັນປ່າ ແລະ ເປັນປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

 

 

 
                        

 

                              

           

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download