Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ດໍາເນີນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ

 ນັບແຕ່ມີພິທີວາງສິລາລຶກເພື່ອເລີມກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ນໍ້າຂອງໄຊຍະບຸລີໃນປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ດໍາເນີນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ທຸກປະການ ແລະ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ທັງມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 40% ເຊິ່ງການພັດທະນາໂຄງການນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ ແລະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕາມມາດຕະຖານສາກົນ 

  ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານເສດຖະກິດການຜະລິດ ແລະ ຈໍລະຈອນຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການອ່ວຍແລວນໍ້າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດເບື້ອງຕົ້ນໃນການພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາໂຄງການໃນໄລຍະສອງ ພ້ອມທັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການກໍ່ຄືບໍລິສັດທີ່ປຶກສາສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງໂຄງການທຸກຂັ້ນຕອນໃຫ້ດໍາເນີນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ມີຄວາມເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບສົນທິສັນຍາການນໍາໃຊ້ແມ່ນໍ້າຂອງ 1995 ທັງນີ້ກໍ່ເປັນການແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງປະເທດເພື່ອນມິດ ຕໍ່ຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ນອກນີ້ ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ມີການປະສານສົມທົບແໜ້ນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນໂຄງການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ເພື່ອເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໂຄງການອຶ່ນຢູ່ລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ.

 ເຖິງວ່າໂຄງການນີ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມີການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພກໍ່ຄືຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍຄືບໍ່ມີໂຄງການ, ເປັນໂຄງການນໍ້າໄຫຼຜ່ານບໍ່ມີການກັກນໍ້າ, ຕະກອນ ແລະ ບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບໃດໆຕໍ່ລະບົບນິເວດຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມແນ່ນອນ.

    ການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ໄລຍະສອງປະກອບມີໂຄງລ່າງເຮືອນຈັກ, ບ່ອນຂຶ້ນ-ລົງປາ ແລະ ອື່ນໆ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດສົມບູນໃນປີ 2019, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1,285 MW ແລະ ມີກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າປະມານ 7,000 GWh/ປີ, ໃນນີ້ຮັບໃຊ້ພາຍໃນພຽງ 6MW ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນສົ່ງຂາຍໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານ. 

 

 Photo News 1

 

 Photo News

 

 Photo News 2

 

  

 

  

ຄັດມາຈາກບົດຂ່າວໜັງສືພິມປະເທດລາວ ສະບັບວັນທີ່ 5 ກຸມພາ 2015

 

 

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download