Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

 

 

ທີມງານວິຊາການກົມທຸູລະກິດພະລັງງານໄດ້ລົງໄປເຮັດ​ວຽກຢູ່​ພາກ​ສະໜາມຂອງໂຄງ​ການ​ເຊ​ຂະໝານ ໃນວັນທີ 06-10/01/2015   

   

        ໃນ​ວັນ​ທີ 06-10/01/2015, ທີມງານຂອງ ກທພ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ພອນໄຊ ພົງສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ໄດ້ລົງໄປເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊກະໝານ 1 ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື.ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການລົງໄປເຮັດວຽກໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ແມ່ນ ​ເພື່ອ​ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງອັດຕະປື ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອານະໄມອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ

 

 ວຽກງານກໍ່ສ້າງໂຄງການ ປະຈຸບັນ ສະເພາະໂຄງການເຊກະໝານ 1 (ບໍ່ລວມເຊກະໝານຊານໄຊ) ການກໍ່ສ້າງມີຄວາມຄືບໜ້າ 60%. ຖ້າລວມໂຄງການເຊກະໝານຊານໄຊ ທີ່ບໍລິສັດລາຍງານວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ເລື່ອນແຜນ COD ເປັນທ້າຍປີ 2017 ເນື່ອງຈາກທາງບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນການໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກຈາກ ສປ ຈີນ ເປັນຂອງປະເທດໂອຕຣີສ ແມ່ນຈະມີຄວາມຄືບໜ້າລວມ 40% (ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຜນ COD ຂອງໂຄງການເຊກະໝານຊານໄຊ ຖືກເລື່ອນ ອອກໄປ ຍ້ອນເຫດຜົນວ່າບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປະມູນຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ມີການປັບປຸງການ ອອກແບບຄືນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບລະບົບເຄື່ອງຈັກທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້). ສະເພາະແຜນ COD ເຊກະໝານ 1 ແມ່ນຍັງຄົງຮັກສາແຜນເດີມທີ່ເຄີຍລາຍງານຜ່ານມາ ຄື: Unit 01_05/2016 ແລະ Unit 02_09/2016

ການນຳໃຊ້ແຮງງານມາຮອດວັນທີ  31/12/2014, ໂຄງການ ມີແຮງງານທັງໝົດ 1,866 ຄົນ (ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ລາວ), ໃນນັ້ນ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ມີ 55 ຄົນ, ນອກນັ້ນແມ່ນພະນັກງານ-ກຳມະກອນຂອງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາຕ່າງໆ 1,811 ຄົນ. ການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໃນດ້ານຫຼັກການ ລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຫັນດີໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊກະໝານ 1 ກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 220 kV ໄປຫາເບື້ອງຫວຽດນາມເລີຍ ແລະ ໄຟທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດຂອງໂຄງການເຊກະໝານ 1 ແລະ ເຊກະໝານຊານໄຊ ຈະສົ່ງຂາຍໃຫ້ຫວຽດນາມທັງໝົດ (ລວມທັງເຊກະໝານ 3 (1 Unit 125 MW), ເຊກອງ 3A & 3B ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫາສະຖານີເຊກະໝານ 1, ແລະ ເຊກະໝານ 4 (2 Unit 67 MW) ທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫາສະຖານີເຊກະໝານ 3), ແລ້ວຈະແຍກເອົາໄຟຈາກ 1 Unit ຂອງເຊກະໝານ 3 (125 MW) ບວກກັບ 1Unit ຂອງເຊກະໝານ 4 (13 MW) ລວມເປັນ 138 MW ໃຫ້ເບື້ອງລາວ. 

ວຽກຍົກຍ້າຍຈັດສັນການກໍ່ສ້າງເຂດຈັດສັນສຸກສະຫວ່າງ-ດາກບູ ທີ່ຢູ່ເໜືອອ່າງເກັບນໍ້າເຊກະໝານ 1 ຈະໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນມື້ຕັນນໍ້າເຂົ້າອ່າງໃນວັນທີ 05/05/2015. ສະເພາະໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ເມືອງຊານໄຊ ເປີດນຳໃຊ້ແລ້ວ. ສ່ວນເຂດຈັດສັນຫ້ວຍດູມ (ຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ສວນຢາງພາລາຂອງ HAGL ບໍ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ) ແມ່ນກໍາລັງເຮັດເສັ້ນທາງຈາກເຂື່ອນເຊກະໝານຊານໄຊ ເຂົ້າໄປຫາຈຸດກໍ່ສ້າງບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ.

 

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download