Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

Sepien Xenumnoiy pic

ການລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ວັນທີ 27/03/2015 ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານ ໄຊປະເສີດ ພົມສຸພາ ແລະ ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຄະນະກົມຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງກົມ.ຈຸດປະສົງ​ ລົງ​ຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ຮັບຮູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ

 

ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແມ່ນການລົງຂອງບໍລິສັດ SK E&C ແລະ KOWEPO ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ເຂົ້າມາຂໍພັດທະນາໂຄງການ. ໂຄງການແມ່ນ ຕັ້ງຢູ່ ພູພຽງບໍລະເວນ ກວມເອົາ ສອງແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຄື ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ໃນດ້ານວຽກງານການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງານແມ່ນສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 13,87% ໂດຍສະແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກວຽກງານກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ, ອຸໂມງ ແລະ ເຮືອນຈັກໄຟຟ້າ.

  ການຮ່ວມເຮັດວຽກ ແລະ ປືກສາຫາລື ກັບອຳນາດການປົກຄອງເມືອງປາກຊ່ອງ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳສີ ປ່ຽງວໍລະວົງ ເຈົ້າເມືອງໆ ປາກຊ່ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ (RMU) ແຂວງຈໍຳປາສັກ, ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 3 ບັນຫາໃຫຍ່ ຄື: (1) ການນຳສະເໜີຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືເມືອງ, ແຂວງ ໃຫ້ ບໍລິສັດ PNPC ພິຈາລະນາຮັບເອົາ 2 ຄຸ້ມບ້ານ ຄື: ຄຸ້ມບ້ານນ້ຳຫານ ແລະ ບ້ານທົ່ງຍາວ ເຂົ້າໃນແຜນຈັດສັນ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຄືກັບ 8 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ; (2) ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ, ສຸກສາລາ ແລະ ຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນເຂດບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລະ (3) ການຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນທຳການຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. 

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download