Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມລົງເລີກດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກຂະແໜງທຸລະກິດພະລັງງານ, ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກເມືອງວັງວຽງແຂວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 24- 28/8/2015 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານຈະເລີນອິນທະວີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່, ໂດຍມີຕາງໜ້າຈາກພະແນກພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 17 ແຂວງແລະກົມ ກອງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 74 ທ່ານກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ (HMTA, C.2b).

ໃນທີ່ກອງປະຊຸມລົງເລີກດ້ານວິຊາການ ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນຮອງຫົວໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານໄດ້ນຳພານັກວິທະຍາກອນໃນການນຳສະເໜີ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າໂດຍພາກເອກະຊົນ(IPP) ສົມທຽບກັບການພັດທະນາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ( 15 MW) ທີ່ແຂວງຮັບຜິດຊອບ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການນຳສະເໜີບົດກ່ຽວກັບປະເພດແຫຼ່ງພະລັງງານ, ການວິໄຈດ້ານເຕັກນິກ, ການປະເມີນແລະວິໄຈການຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນຂອງໂຄງການ, ບົດກ່ຽວກັບກົດໝາຍແລະສັນຍາໂຄງການ ລວມທັງການຕິດຕາມໂຄງການຊ່ວງກໍ່ສ້າງ, ຊ່ວງດຳເນີນການຜະລິດແລະບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບລະບຽບການ, ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າ, ເອົາອອກຄືນວັດຖຸ, ພາຫະນະແລະແຮງງານ. ຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນໃນການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ໂດຍເອກະຊົນ(IPP) ແລະນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍໃນຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ(SPP) ທີ່ແຂວງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມີປະສິດຜົນແລະຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດເປັນທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໂດຍພາກເອກະຊົນໃນອານາຄົດ. ໃນຕໍ່ໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມສ່ຽງຂອງຮ່າງມາດຕະຖານສັນຍາສຳປະທານ, ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການສ້າງ, ເຈລະຈາແລະຄຸ້ມຄອງສັນຍາສຳປະທານໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສຸງ ສຸດແກ່ທຸກຝ່າຍ. 

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download