Ministry of Energy and Mines

Department of Energy Business

    

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 8 ມັງກອນ 2016      ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງສ໌ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຕິດຕາມໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມກວດກາວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍຢູ່ພາກສະໜາມພ້ອມດ້ວຍຄະນະວິຊາການຕິດຕາມ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພືອຕິດຕາມ ກວດການສະພາບຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ເພືອໃຫ້ຮູ້ວ່າການກໍ່ສ້າງຮັບປະກັນມີມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນີກ.  ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ ໄດ້ລາຍງານສະພາບຄວາມຄືບໜ້າຂອງກໍ່ສ້າງໂຄງການວ່າ:

 

 

ເຈົ້າຂອງໂຄງການແມ່ນລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວເປັນຜູ້ພັດທະນາຕ່າງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜູ້ຮັບເມົາກໍ່ສ້າງແມ່ນ ບໍລິສັດ DONGFANGELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງໂຄງການ 122,126,967 USD, ການກໍ່ສ້າງໂຄງການເລີ່ມ ແຕ່ວັນທີ່ 20 / 12 /2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາການກໍ່ສ້າງ 3ປີ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ່20 / 12 / 2017.

 

    ປະຈຸບັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກກໍ່ສ້າງໂຄງການທັງໝົດແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 28.98 %. ຜົນປະໂຫຍກທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຄື: ເພີ່ມແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກເດີມມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 155 MW ຂຶ້ນເປັນ 235 MW ພະລັງງານ ດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກຈະໃຊ້ພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ຍັງເປັນສິນຄ່າສົ່ງຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ນໍາເອົາເງິນຕາມາພັດທະນາເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ່ອຍການພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວເສີມແຫຼ່ງພະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຊ່ວງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດສູງສຸດ (Peak Load) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈາກການນໍາເຂົ້າພະລັງງານຕ່າງປະເທດເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໄປມາຂອງປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມແຫ່ງໃໝ່ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດເປັນເຂດອະນຸລັກພືດພັນປ່າ ແລະ ເປັນປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

 

 

 
                        

 

                              

           

Search

Presentation

Draft Domestic PPA Final Draft for submission Template for Private Sector forum

Download

Draft Domesctic PPA schedules Template for Private Sector forum

Download